Κλασικά Έργα

Αναστασιματάριον
Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Περιλαμβάνει παράρτημα με επιπρόσθετα μουσικά κείμενα:

Εξώφυλλο παραρτήματος

Αναστασιματάριον - Νέον, αργόν και σύντομον. Μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 630
τιμή: €27,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €28,62

 

 

Ειρμολόγιον
Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Ιωάννου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Περιέχει τις καταβασίες του όλου ενιαυτού (αργές και σύντομες) με προσθήκη ειρμών ανεκδότων εκ των διασωθέντων χειρογράφων, καθίσματα Κυριακών, Αντίφωνον Δ' ήχου, Εξαποστειλάρια, κ.ά. Πρόκειται για τη γνήσια έκδοση του 1903. Αποτελεί το υπ' αριθμόν 2 βιβλίον των σπουδαστών Βυζαντινής Μουσικής.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 496
τιμή: €26,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,56

 

 

Μεγάλη Εβδομάς
Γεωργίου Ραδεστηνού

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Γεωργίου Ραιδεστηνού, Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Το κλασικό βιβλίο για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Περιέχει την κατά την εβδομάδα των παθών ψαλλόμενην μέχρι του Εσπερινού της Αναστάσεως του Πάσχα Ακολουθίαν μετά της τυπικής διατάξεως, συγκειμένην εκ μαθημάτων αργών τε και συντόμων των τριών μελών του τε Παπαδικού, Στιχηραρικού και Ειρμολογικού μέλους. Επίσης, στο τέλος, περιέχει μαθήματα κατ' επιλογήν, από τα αριστουργήματα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 456
τιμή: €27,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €28,62

 

 

Δοξαστάριον
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

Σελίδα Τίτλου, Πρόλογος [.pdf]

Έργο του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αποτελεί το κλασικόν αργόν Δοξαστάριον. Είναι πιστή αντιγραφή της Πατριαρχικής εν Κωνσταντινουπόλει εκδόσεως του 1844.

Τόμος Α': Περιέχει τα Δοξαστικά όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, καθώς και των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού. Στο τέλος παρατίθεται μουσικόν παράρτημα με μαθήματα σύγχρονων μουσικοδιδασκάλων.

Τόμος Β': (Νεα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.) Περιέχει τα Δοξαστικά του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μετά προσθήκης του Κανόνος της Μεγάλης Εβδομάδος, των νεκρωσίμων Δοξαστικων και των ένδεκα Εωθινών.

Τόμος Α':
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 444
τιμή: €26,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €28,09

Τόμος Β':
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 328
τιμή: €25,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,03

 

 

Μουσική Συλλογή
Γεωργίου Προγάκη

Η αυθεντική έκδοση. Το τρίτομο κλασικό έργο Εσπερινός - Όρθρος - Θεία Λειτουργία, του αειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης Γεωργίου Προγάκη, είναι ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του 1909. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό είναι η σημαντικότερη έκδοση που έγινε μέχρι σήμερα στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής. Για το λόγο αυτό, νομίζουμε ότι είναι το πλέον απαραίτητο βοήθημα για σπουδαστές αλλά και για το αναλόγιο.

Τόμος Α' - Εσπερινός:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 278
τιμή: €23,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €24,38

Τόμος Β' - Όρθρος:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 408
τιμή: €25,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €26,50

Τόμος Γ' - Θεία Λειτουργία:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 544
τιμή: €27,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €28,62

 

 

Μουσική Συλλογή (Νέα Έκδοση)
Γεωργίου Προγάκη

Νέα βελτιωμένη έκδοση 2013.
Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Τόμος Α - Σελίδα Τίτλου, Πρόλογος, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Τόμος Β - Σελίδα Τίτλου, Πρόλογος, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Τόμος Γ - Σελίδα Τίτλου, Πρόλογος, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Το τρίτομο κλασικό έργο Εσπερινός - Όρθρος - Θεία Λειτουργία, του αειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης Γεωργίου Προγάκη, είναι ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του 1909. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό είναι η σημαντικότερη έκδοση που έγινε μέχρι σήμερα στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής. Για το λόγο αυτό, νομίζουμε ότι είναι το πλέον απαραίτητο βοήθημα για σπουδαστές αλλά και για το αναλόγιο.

Τόμος Α' - Εσπερινός:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 278
τιμή: €24,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €25,44

Τόμος Β' - Όρθρος:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 408
τιμή: €26,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,56

Τόμος Γ' - Θεία Λειτουργία:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 544
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68

 

 

Μουσική Κυψέλη
Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Στεφάνου Λαμπαδαρίου κατά την Προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εις τόμους τρείς.
Ο Τόμος Α' περιέχει πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, τα Απολυτίκια και Κοντάκια, πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού.
Ο Τόμος Β' περιέχει πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, καθώς και όλων των ήχων τα Κατανυκτικά και Μαρτυρικά.
Ο Τόμος Γ' περιέχει συμπληρωματικώς τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, και Απολυτίκια των μη εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού.

Τόμος Α':
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 464
τιμή: €26,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,56

Τόμος Β':
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 316
τιμή: €24,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €25,97

Τόμος Γ':
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 256
τιμή: €23,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €
24,38

 

 

Μουσική Κυψέλη (Νέα Έκδοση)
Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Νέα βελτιωμένη έκδοση 2015.
Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Τόμος Α1 - Σελίδα Τίτλου, Εισαγωγή, Πρόλογος, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Τόμος Α2 - Σελίδα Τίτλου, Εισαγωγή, Πρόλογος, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Τόμος Β - Σελίδα Τίτλου, Εισαγωγή, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Τόμος Γ - Σελίδα Τίτλου, Εισαγωγή, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Στεφάνου Λαμπαδαρίου κατά την Προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εις τόμους τρείς.
Οι Τόμοι Α1 και Α2 περιέχουν πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, τα Απολυτίκια και Κοντάκια, πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού.
Ο Τόμος Β' περιέχει πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, καθώς και όλων των ήχων τα Κατανυκτικά και Μαρτυρικά.
Ο Τόμος Γ' περιέχει συμπληρωματικώς τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων, και Απολυτίκια των μη εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού.

Τόμος Α1:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 320
τιμή: €25,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,03

Τόμος Α2:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 403
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68

Τόμος Β:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 488
τιμή: €29,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €30,74

Τόμος Γ:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 404
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68


 

Το Οκτάηχον Σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής
Κ. Ψάχου

Σελίδα Τίτλου, Εισαγωγή, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]

Επιμέλεια έκδοσης: Γ. Χατζηθεοδώρου. Βιβλίο που απευθύνεται στους μελετητές και ερευνητές της Βυζαντινής μας Μουσικής.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 200
τιμή: €26,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €28,09

 

 

Αι Δύο Νέαι Μέλισσαι
Α. Κυριαζίδου

Τόμος Α - Σελίδα Τίτλου, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]
Τόμος Β - Σελίδα Τίτλου, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]

Περιέχει τα δοκιμότερα των εκκλησιαστικών μαθημάτων από τις ακολουθίες Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, με προσθήκη νέων μαθημάτων κατ' επιλογήν του εκδότου.

Τόμος Α' - Εσπερινός και Όρθρος:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 358
τιμή: €25,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,03

Τόμος Β' - Θεία Λειτουργία:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 596
τιμή: €27,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,15

 

 

Αθωνιάς
Π. Φιλανθίδου

Τόμος Α - Σελίδα Τίτλου, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]
Τόμος Β - Σελίδα Τίτλου, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]

Ακριβής ανατύπωση της εκδόσεως Κωνσταντινουπόλεως του 1906. Περιέχει τα κατ' ήχον οκτώ «Δογματικά Θεοτοκία» μετά και των «Δόξα και νύν». Τα ένδεκα εωθινά προστιθεμένου και του εναρμονίου «Ιδού σκοτία και πρωί». Τα Δοξαστικά του όλου ενιαυτού μετά των εκλεκτοτέρων ιδιόμελων. Άπαντα τα Δοξαστικά και ιδιόμελα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου.

Τόμος Α' - Δογματικά Θεοτοκία:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 428
τιμή: €25,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,03

Τόμος Β' - Τριώδιον και Πεντηκοστάριον:
χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 400
τιμή: €25,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €27,03